หน้าแรก

ข้อมูลเทศบาล

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างการบริหาร

วิสัยทัศน์ นโยบายผู้บริหาร ร้องเรียน/ร้องทุกข์

เทศบาลตำบลพิกุลออก

  1.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์การพัฒนาที่ครอบคลุมปัญหาความต้องการของชุมชน  และเคารพกฎกติกา  ระเบียบกฎหมาย  ยอมรับความเป็นจริงและแก้ไขปัญหาภายใต้ภาวะของข้อจำกัดได้เป็นอย่างดี
2. สมาชิกสภาท้องถิ่น  มีความรู้และเข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่และมีความกระตือรือร้นต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างดี
3. พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  ยอมรับแนวทางการบริหารและปฏิบัติตามบทบาทอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของการดำเนินงานทุกขั้นตอน
4. เทศบาลตำบลพิกุลออก มีการบริหารจัดการเรื่องแผน ฯ  และงบประมาณภายใต้ความเข้าใจตรงกันในบทบาทอำนาจหน้าที่ของทุกภาคส่วนในตำบล  คือ  ประชาคม  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ส่วนราชการจังหวัด  อำเภอ  โดยทุกฝ่ายยึดมั่นในระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด
 
 

Best View with Resolution:1024x768Text size: Medium
Last Update 30/06/2558 09:33:43
จัดทำเว็บเพ็จโดย Pikulaok Web Terms