หน้าแรก

ข้อมูลเทศบาล

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างการบริหาร

วิสัยทัศน์ นโยบายผู้บริหาร ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2560 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เพื่อแจ้งเวียนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ

เทศบาลตำบลพิกุลออก จึงได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน และดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลพิกุลออก เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดไว้ในหมวด 2 ข้อ 8 และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย

โดยประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพิกุลออก สามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือตามแบบฟอร์มที่กำหนด และส่งให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลพิกุลออก เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบ กฎหมายกำหนด หรือ ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือได้ตามช่องทาง ดังนี้
1. สำนักปลัดเทศบาล อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพิกุลออก
2. เว็บไซต์ http://www.pikulook.go.th หัวข้อ "ร้องทุกข์"
3. เฟสบุ๊คเพจ http://www.facebook.com/wongvat
4. email : pikoolaok@gmail.com
5. โทรศัพท์
037349327
 

Best View with Resolution:1024x768Text size: Medium
Last Update 30/06/2558 09:33:43
จัดทำเว็บเพ็จโดย Pikulaok Web Terms