หน้าแรก

ข้อมูลเทศบาล

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างการบริหาร

วิสัยทัศน์ นโยบายผู้บริหาร ร้องเรียน/ร้องทุกข์

แผนชุมชนย่อยเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลพิกุลออก

   

แผนชุมชน

ชุมชนย่อยเพื่อการพัฒนาเทศบาลประจำปี  2562

 

  คณะทำงานขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชน
  ชุมชนที่1 ชุมชนบ้านพิกุลแก้ว ชุมชนที่5 ชุมชนบ้านใหม่ ชุมชนที่9 ชุมชนบ้านเกาะไม้ลาย
  ชุมชนที่2 ชุมชนบ้านพัฒนาการ ชุมชนที่6 ชุมชนบ้านตะลุง ชุมชนที่10 ชุมชนบ้านแหลมไม้ย้อย
  ชุมชนที่3 ชุมชนบ้านป่าเตย ชุมชนที่7 ชุมชนบ้านชุมแสง ชุมชนที่11 ชุมชนบ้านดอนทราย
  ชุมชนที่4 ชุมชนบ้านโพธิ์เตี้ย ชุมชนที่8 ชุมชนบ้านหัวนา ชุมชนที่12 ชมชนบ้านดอนเปร็ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Best View with Resolution:1024x768Text size: Medium
Last Update 30/06/2558 09:33:43
จัดทำเว็บเพ็จโดย Pikulaok Web Terms