หน้าแรก

ข้อมูลเทศบาล

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างการบริหาร

วิสัยทัศน์ นโยบายผู้บริหาร ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
   
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้
แบบรยงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  เมษายน-กันยายน 2561
  พฤศจิกายน 2560
  ตุลาคม 2560
   
 
 
 

Best View with Resolution:1024x768Text size: Medium
จัดทำเว็บเพ็จโดย Pikulaok Web Terms
เทศบาลตำบลพิกุลออก เลขที่ -  หมู่ 7 ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110 โทร.037-349327 โทรสาร 037-349328