หน้าแรก

ข้อมูลเทศบาล

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างการบริหาร

วิสัยทัศน์ นโยบายผู้บริหาร ร้องเรียน/ร้องทุกข์

เทศบาลตำบลพิกุลออก

 

ข้อมูลทั่วไป

             เทศบาลตำบลพิกุลออก   มีพื้นที่ประมาณ 20.7952  ตารางกิโลเมตร หรือ  ประมาณ  12,997  ไร่ โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 ชุมชน  จำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น  5,336  คน   แยก  เป็นชาย  2,548 คน  หญิง  2,788 คน   มีครัวเรือน   1,811 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 60 อาชีพทำนา และการทำปศุสัตว์ ฟาร์มไก่ไข่  ฟาร์มสุกร และมีการเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือนทั่วไป เช่น เป็ด  กระบือ โค และประกอบกิจการค้าขาย 

 
 

Best View with Resolution:1024x768Text size: Medium
Last Update 30/06/2558 09:33:43
จัดทำเว็บเพ็จโดย Pikulaok Web Terms