หน้าแรก

ข้อมูลเทศบาล

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างการบริหาร

วิสัยทัศน์ นโยบายผู้บริหาร ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตำบลพิกุลออก
แต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศหลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำถามที่พบบ่อย Q&A
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการปี2
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 
 
 
 
 

Best View with Resolution:1024x768Text size: Medium
Last Update 30/06/2558 09:33:43
จัดทำเว็บเพ็จโดย Pikulaok Web Terms