หน้าแรก

ข้อมูลเทศบาล

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างการบริหาร

วิสัยทัศน์ นโยบายผู้บริหาร ร้องเรียน/ร้องทุกข์

เทศบาลตำบลพิกุลออก

     

          ด้านการเมืองและการบริหาร

          ภาพรวมด้านการเมืองและสังคมการเมืองของตำบลพิกุลออก   ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดการติดตามและสนใจในการเมืองท้องถิ่นค่อนข้างน้อย  ทำให้ระบบการตรวจสอบการทำงานของสภาท้องถิ่นไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่แล้วจะเห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องของผู้แทนฯ ที่ประชาชนเลือกเข้าไปทำงาน   ส่วนการติดตามเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบหรือกำกับดูแล   ส่วนนักการเมืองท้องถิ่น  ยังมีการรวมตัวและประสานงานกันแบบหลวม ๆ  ทำให้เป้าหมายการพัฒนาพุ่งไปที่หมู่บ้านของตนเองเป็นหลัก  มากกว่าภาพรวมในระดับตำบล  แต่อย่างไรก็ดีสำหรับในระบบสภาท้องถิ่นแล้ว  สมาชิกสภา เทศบาล ทุกคน  มีความรู้และประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างดี  และการพัฒนาในทุกๆ ด้านที่ผู้นำท้องถิ่นผลักดันให้เกิดขึ้น ล้วนเป็นพื้นฐานการพัฒนาที่สามารถต่อยอดให้เกิดกระบวนการพัฒนาที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้

     

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านเศรษฐกิจของตำบลพิกุลออก นั้น  จากการสำรวจเกณฑ์รายได้ของประชากรที่ผ่านมาจากการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของประชาชน (จปฐ.)   ปรากฏว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน    ประชาชน ส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ  สำหรับครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ทางเทศบาลตำบลพิกุลออก ก็ได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต  มีการเสริมสร้างรายได้  และการฝึกอาชีพ  ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ  จากความร่วมมือของส่วนราชการหลายฝ่าย   มีหน่วยธุรกิจที่สามารถกระตุ้นการหมุนเวียนรายได้ในพื้นที่ให้เกิดได้อย่างต่อเนื่อง   ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาอาชีพของประชาชนให้เกิดความมั่นคงของรายได้   ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   การจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ   การให้การสนับสนุนการพัฒนารายได้และสภาการเกษตรประจำตำบลพิกุลออก  โดยการสนับสนุนเงินกองทุนในทุกปีงบประมาณ  และให้มีการบริหารจัดการในระบบสภาฯ โดยประชาชนและกลุ่มอาชีพที่จัดตั้งขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และในอนาคตต่อไปผู้บริหารฯ ได้มีแนวนโยบายที่จะวางรากฐานการพัฒนาด้านอาชีพเพื่อให้เกิดความยั่งยืน  และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

     

ด้านสังคม

ในพื้นฐานของตำบลพิกุลออก  นั้นมีการรวมตัวของกลุ่มประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนในรูปของประชาคม  และประชาสังคม  ที่ค่อนข้างเข้มแข็ง  และมีการให้การสนับสนุนการดำเนินงานจากหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นและภาครัฐอย่างต่อเนื่อง   จึงทำให้เกิดพลังของประชาชนที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาหมู่บ้าน  ตำบลเป็นอย่างดี  ประชาชนให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของภาครัฐและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่เสมอ  ทางด้านยาเสพติดและมิจฉาชีพในพื้นที่ปัจจุบันลดจำนวนลงมากและมีเป้าหมายที่จะให้เป็นศูนย์  เนื่องจากหมู่บ้านและชุมชนให้ความสำคัญในเรื่องนี้ค่อนข้างมาก  มีการสอดส่องดูแล  และเอาใจใสตลอดเวลา   อีกทั้งภาครัฐได้มีการส่งเสริมอย่างจริงจังที่จะสร้างสังคมคุณภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่  และเป็นต้นแบบในการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

     

ด้านการเมือง

เทศบาลตำบลพิกุลออก  เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  โดยยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่  19  มกราคม  2539   ทำให้มีพื้นฐานทางด้านการเมืองที่มั่นคง  ประชาชนให้ความสนใจและศึกษาในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารท้องถิ่น  และมีการแสดงออกตามรูปแบบของสังคมประชาธิปไตยภายใต้สิทธิและเสรีภาพอันพึงมีตามควรที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ   มีการเคารพในกฎระเบียบ  ธรรมเนียมและกติกาของระบบการเมือง   โดยผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาทำหน้าที่ในสภาท้องถิ่น  จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในท้องถิ่นของตนเอง  โดยเฉพาะการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ที่เป็นพื้นฐานสำคัญและตรงตามความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่

     

ด้านการบริหาร

ในด้านการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลพิกุลออกนั้น มีผู้บริหารที่มาจาการเลือกตั้งโดยตรงจาประชาชน   การบริหารจึงเป็นไปในลักษณะที่ลดความขัดแย้งภายในได้เป็นอย่างดี  และมีประสิทธิภาพในการบริหาร  มีความคล่องตัวและมีเอกภาพพอควรในการกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น  ภายใต้การติดตามการดำเนินงานจากฝ่ายสภาฯ   ส่วนด้านโครงสร้างภายในและการแบ่งส่วนราชการต่าง ๆ  ได้มีการจัดวางรูปแบบโดยการจัดทำเป็นแผนอัตรากำลัง 3 ปี  ที่มีการวิเคราะห์และคาดเดาความต้องการกำลังคนในการปฏิบัติงานภายในอย่างเป็นระบบ  ทำให้มีบุคลากรที่มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  และมีการป้องกันความฟุ่มเฟือยและปัญหาคนล้นงาน  ที่จะสร้างปัญหาความสิ้นเปลืองงบประมาณโดยไม่สมควรได้เป็นอย่างดี  ประกอบกับมีการพัฒนาศักยภาพ  และคุณภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตามระยะเวลาอันสมควร  โดยมองถึงประโยชน์และความคุ้มค่าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะได้รับเป็นสำคัญ

 

Best View with Resolution:1024x768Text size: Medium
Last Update 30/06/2558 09:33:43
จัดทำเว็บเพ็จโดย Pikulaok Web Terms