หน้าแรก

ข้อมูลเทศบาล

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างการบริหาร

วิสัยทัศน์ นโยบายผู้บริหาร ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลพิกุลออก "เรื่อง  การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลพิกุลออก พ.ศ.2562
ขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพิกุลออก เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา  ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ได้ที่ งานพัฒนาชุมชนฯ
ประกาศแผนชุมชน เพื่อการพัฒนาเทศบาลฯ ปี 2562
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน ปี 2562
แบบฟอร์มสำรวจความเสียหายสาธารณภัย (ภัยธรรมชาติ)
เทศบาลตำบลพิกุลออก รับชำระภาษีประจำปี 2563
  ภาษีบำรุงท้องที่ เริ่มชำระ ม.ค.-เม.ย.63
  ภาษีป้าย ยื่นแบบภายใน มี.ค.63
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบภายใน ก.พ.63
  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชำระได้ภายใน เดือน ธ.ค.ของทุกปี
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลพิกุลออก
นายวุฒิชัย   วงษ์อินทร์

ข้อมูลบุคลากร

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง/สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลต์กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ระหว่างหัวเก๋งและกระบะบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ระหว่างหัวเก๋งและกระบะบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ชนิดหลังคาสูง เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ระหว่างหัวเก๋งและกระบะบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ชนิดหลังคาสูง เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 
 

รวมกิจกรรม : คลิกที่นี่

ข้อมูลการดำเนินงาน

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย งบ ปี 2562
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย งบ ปี 2561
แผนการดำเนินงาน ปี 2562
แผนการดำเนินงาน ปี 2561
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง ปี 2562
แผนอัตรากำลัง ปี 2561
แผนพัฒนา 4 ปี(2561-2564)
แผนชุมชน ปี 2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2562
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง มีนาคม63
ประเมินผลแผนดำเนินการ ปี2561(ครั้งที่ 2)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณปี2562
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561
รายงานติดตามและประเมินผล-ประจำปี-2561
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร กองช่าง เทศบาลตำบลพอกุลออก
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2559 /  ประกาศ
แผนเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยแล้ง พ.ศ.2559/ประกาศ
รายงานงบประมาณ ประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562

รายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยง 2563

รายงานการประชุมสภา2562-2563

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลดำเนินการแผนทุจริต 3 ปี 62 2563

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2563

แผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาบุคลากรประจำปี2561-2563

แผนพัฒนาบุคลากรปี2561-2563

 

หน่วยงาน/ศูนย์บริการ

คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลพิกุลออก
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพิกุลออก
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตำบลพิกุลออก
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลพิกุลออก
กองทุนสวัสดิการชาวบ้านตำบลพิกุลออก
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลพิกุลออก
ชมรมผู้สูงอายุตำบลพิกุลออก
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลพิกุลออก
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.
สภาเด็กและเยาวชนตำบลพิกุลออก
แบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ข้อมูลสำคัญ

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2561
  ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมฯ
  แนวทางการปฏิบัติแนบท้ายตามประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

ระบบสารสนเทศคู่มือประชาชน

หนังสือราชการ สถ.
สถ.จ.นครนายก
มติ ก.ท.จ.นครนายก
มติ ก.อบต.จ.นครนายก
แผนที่เขตการปกครองเทศบาลตำบลพิกุลออก
คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แจกฟรี แบบบ้านเพื่อประชาชน
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.จ.นครนายก
ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ของฝาก
ข้อมูลวัดในตำบลพิกุลออก
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลในองค์กร

หนังสือราชการที่สำคัญ

เอกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มดาวโหลด
คู่มือประชาชน

เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

e-Social Welfare

ระบบจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

เว็บไซต์ระบบคู่มือสำหรับประชาชน
ระบบรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
e-LAAS โปรแกรมด้านการคลังของ อปท.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
ตรวจสอบข้อมูลการรับเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการในภาวะ COVID-19
ตรวจสอบข้อมูลคนพิการ
ระบบ eReportMatra80
ระบบลงทะเบียนคนไร้ที่พึ่ง
ระบบมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
     

สถิติเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
Hit Web Stats
Websites Statistics Tool
Best View with Resolution:1024x768Text size: Medium
Last Update 26/07/2562 09:33:43
จัดทำเว็บเพ็จโดย Pikulaok Web Terms

เทศบาลตำบลพิกุลออก เลขที่ -  หมู่ 7 ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110 โทร.037-349327 โทรสาร 037-349328