หน้าแรก

ข้อมูลเทศบาล

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างการบริหาร

วิสัยทัศน์ นโยบายผู้บริหาร ร้องเรียน/ร้องทุกข์
. .
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รับสมัครสมาชิกชมรม สูงวัย สดใส ซาบซ่า (งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลพิกุลออก) สงใบสมัครมาที่ งานพัฒนาชุมชน หรือทาง Email : pikoolaok@gmail.comโหลดใบสมัครที่นี่
การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2560 แบบลงทะเบียน(ดร.01) ,แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
กิจกรรมชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เทศบาลตำบลพิกุลออก (สมัครเข้าร่วมชมรมฯ ได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล ได้ทุกวัน เวลา ราชการ)
ประกาศ ผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งปลัด
ประกวดราคาซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  แบบอัดท้าย จำนวน  1  คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งปลัดฯ
ประกาศ กำหนด เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ2559 (เพิ่มเติม ตามมติ ครม.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ2559 (รายเดือน ตามมติ ครม.)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ รับโอนพนักงานเทศบาล
การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในเขตเทศบาลตำบลพิกุลออก
  ประกาศแผนเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พ.ศ. 2560
  แผนเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พ.ศ. 2560
  แบบฟอร์มคำร้องขอรับความช่วยเหลือในการแจกจ่ายน้ำ พ.ศ. 2560
แบบฟอร์มสำรวจความเสียหายสาธารณภัย (ภัยธรรมชาติ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ2560 (1 ต.ค.59 - ก.ย.60)
  บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  บัญชีรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลตำบลพิกุลออก รับชำระภาษีประจำปี 2560
  ภาษีบำรุงท้องที่ เริ่มชำระ ม.ค.-เม.ย.60
  ภาษีป้าย ยื่นแบบภายใน มี.ค.60
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบภายใน ก.พ.60
  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชำระได้ภายใน เดือน ธ.ค.ของทุกปี

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง/สอบราคา

หัวข้อ วันที่ประกาศ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลต์กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ระหว่างหัวเก๋งและกระบะบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 พ.ค.61  
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 เม.ย.61  
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ระหว่างหัวเก๋งและกระบะบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 เม.ย.61  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ชนิดหลังคาสูง เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7 มี.ค.61

 
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ระหว่างหัวเก๋งและกระบะบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8 ก.พ..61

 
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ชนิดหลังคาสูง เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 ก.พ.61

 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านดอนเปร็ง หมู่ที่12

20 ก.ย.60

 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 (บ้านชุมแสง)

13 มิ.ย.59

 
โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล. พร้อมบันไดและทางขึ้น - ลงคนพิการ

15 พ.ค.59

 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 (บ้านแหลมไม้ย้อย)

15 พ.ค.59

 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 (บ้านเกาะไม้ลาย)

25 มี.ค.59

 
สอบราคาจ้างโครงการวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา (ชุมชนบ้านดอนเปร็ง) หมู่12

16 มี.ค.59

 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1,3,4,5,7, และ 11 จำนวน 7 โครงการ

17 มิ.ย.58

 
สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 2 ,8 ,9 ,10 .  
 

กิจกรรม

กิจกรรมโครงการคัดแยกขยะในชุมชน โดย งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลพิกุลออก (ระหว่างวันที่ 15-30 มิถุนายน 2560)

กิจกรรมรับรายงานตัว ตรวจสอบผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ และสร้างความเข้าใจเรื่องสิทธิและสวัสดิการ ของประชาชน ,ส่งเสริมการตั้งชมรมผู้สูงอายุในชุม โดย งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลพิกุลออก (15-30 มิถุนายน 2560)

กิจกรรมชมรมปั่นจักรยานเทศบาลตำบลพิกุลออก (22 มี.ค.60) ติดต่อรับใบสมัครได้ที่ งานพัฒนาชุมชน/งานสาธารณสุข ทุกวันในเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.pikulook.go.th

กิจกรรมถอดบทเรียน คณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน (15 มี.ค.60)

ขอเชิญเลือกซื้อผักปลอดสารพิษจากเกษตรกรโดยตรงได้ที่บริเวณวัดพิกุลแก้วทุกเช้า ขอเชิญเลือกซื้ออาหารและสินค้าต่างๆมากมายได้ที่บริเวณวัดพิกุลแก้วทุกวันอาทิตย์(ตลาดนัดวัดพิกุลแก้ว)
 
 
 

ผู้บริหาร

นายวุฒิชัย   วงษ์อินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลพิกุลออก

ข้อมูลสำคัญ

ระบบสารสนเทศคู่มือประชาชน

หนังสือราชการ สถ.
สถ.จ.นครนายก
มติ ก.ท.จ.นครนายก
มติ ก.อบต.จ.นครนายก
แผนที่เขตการปกครองเทศบาลตำบลพิกุลออก
แจกฟรี แบบบ้านเพื่อประชาชน
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.จ.นครนายก
ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ของฝาก
ข้อมูลวัดในตำบลพิกุลออก

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลหน่วยงาน

ผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง

ข้อมูลการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2559 /  ประกาศ
แผนเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยแล้ง พ.ศ.2559/ประกาศ
ผลการปฏิบัติงาน
งบประมาณ
รายงานการประชุม
กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ
การดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลในองค์กร

หนังสือราชการที่สำคัญ

เอกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มดาวโหลด
คู่มือประชาชน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ปฏิทินงานประเพณี
รวมกิจกรรมเทศบาล

เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระบบจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

เว็บไซต์ระบบคู่มือสำหรับประชาชน
ระบบรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
e-LAAS โปรแกรมด้านการคลังของ อปท.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
ตรวจสอบข้อมูลคนพิการ
ระบบ eReportMatra80
ระบบลงทะเบียนคนไร้ที่พึ่ง
ระบบมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

หน่วยงาน/ศูนย์บริการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพิกุลออก
สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลพิกุลออก
กองทุนสวัสดิการชาวบ้านตำบลพิกุลออก
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลพิกุลออก
ชมรมผู้สูงอายุตำบลพิกุลออก
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลพิกุลออก
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.
สภาเด็กและเยาวชนตำบลพิกุลออก
 
 

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

 

สถิติเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
good hits
Websites Statistics Tool
Best View with Resolution:1024x768Text size: Medium
Last Update 30/06/2558 09:33:43
จัดทำเว็บเพ็จโดย Pikulaok Web Terms

.