หน้าแรก

ข้อมูลเทศบาล

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างการบริหาร

วิสัยทัศน์ นโยบายผู้บริหาร ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ปลัดเทศบาลตำบลพิกุลออก
นายมงคล   สัญญารักษ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลพิกุลออก "เรื่อง  การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลพิกุลออก พ.ศ.2562"
ขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจ หรือครอบครัวที่สนใจเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง (เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว)เทศบาลตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ในวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถส่งหนังสือตอบรับมาที่งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลพิกุลออก ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ส.ค.62โหลดใบสมัครที่นี่
ขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพิกุลออก เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา  ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ได้ที่ งานพัฒนาชุมชนฯ
ประกาศแผนชุมชน เพื่อการพัฒนาเทศบาลฯ ปี 2562
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน ปี 2562
แบบฟอร์มสำรวจความเสียหายสาธารณภัย (ภัยธรรมชาติ)
เทศบาลตำบลพิกุลออก รับชำระภาษีประจำปี 2562
  ภาษีบำรุงท้องที่ เริ่มชำระ ม.ค.-เม.ย.62
  ภาษีป้าย ยื่นแบบภายใน มี.ค.62
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบภายใน ก.พ.62
  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชำระได้ภายใน เดือน ธ.ค.ของทุกปี
     
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลพิกุลออก
นายวุฒิชัย   วงษ์อินทร์
 
 
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง/สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลต์กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ระหว่างหัวเก๋งและกระบะบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ระหว่างหัวเก๋งและกระบะบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ชนิดหลังคาสูง เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ระหว่างหัวเก๋งและกระบะบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ชนิดหลังคาสูง เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

ข้อมูลบุคลากร

รวมกิจกรรม : คลิกที่นี่

 
   
    
   
   

 

 

 
 
 
 
     
ในภาพอาจจะมี 16 คน, รวมà¸?ึง Pornnapa Gsb และ บุญยัง รอà¸?ประà¹?สริฐ, คนà¸?ี่ยิ้ม

นายกเทศมนตรีตำบลพิกุลออก นายวุฒิชัย วงษ์อินทร์ พร้อม เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลพิกุลออก ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ ชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านโพธิ์เตี้ย ชุมชนที่ 4/ หมู่ 4 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน (4 ก.ค.62) นายวุฒิชัย   วงษ์อินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลพิกุลออก เข้าร่วมประเมิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ ติดดาว ณ  รพ.สต.บ้าน แหลมไม้ย้อย (28 มิถุนายน 2562) นายวุฒิชัย   วงษ์อินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลพิกุลออก เข้าร่วมและต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเวทีชุมชม Strong ร่วมกับ ปปช.จังหวัดนครนายก และท่าน พ.อ.สุรินทร์ ประธานโค้ช strong นครนายก ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลพิกุลออก (26 มิถุนายน 2562)
 
 
 

https://youtu.be/tOSHHvBft2Y

ขอเชิญเลือกซื้ออาหารและสินค้าต่างๆมากมายได้ที่บริเวณวัดพิกุลแก้วทุกวันอาทิตย์(ตลาดนัดวัดพิกุลแก้ว)

ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง เรื่อง มนต์รักพิกุลออก
#โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
#โครงการนาฏกรรมบำบัดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ  ณ ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
   
 
 

ข้อมูลการดำเนินงาน

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย งบ ปี 2562
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย งบ ปี 2561
แผนการดำเนินงาน ปี 2562
แผนการดำเนินงาน ปี 2561
แผนอัตรากำลัง ปี 2562
แผนอัตรากำลัง ปี 2561
แผนพัฒนา 4 ปี(2561-2564)
แผนชุมชน ปี 2562
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2562
ประเมินผลแผนดำเนินการ ปี2561(ครั้งที่ 2)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณปี2562
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561
รายงานติดตามและประเมินผล-ประจำปี-2561
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร กองช่าง เทศบาลตำบลพอกุลออก
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2559 /  ประกาศ
แผนเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยแล้ง พ.ศ.2559/ประกาศ
รายงานงบประมาณ ประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
 

หน่วยงาน/ศูนย์บริการ

คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลพิกุลออก
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพิกุลออก
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตำบลพิกุลออก
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลพิกุลออก
กองทุนสวัสดิการชาวบ้านตำบลพิกุลออก
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลพิกุลออก
ชมรมผู้สูงอายุตำบลพิกุลออก
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลพิกุลออก
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.
สภาเด็กและเยาวชนตำบลพิกุลออก
 

ข้อมูลสำคัญ

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2561
  ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมฯ
  แนวทางการปฏิบัติแนบท้ายตามประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

ระบบสารสนเทศคู่มือประชาชน

หนังสือราชการ สถ.
สถ.จ.นครนายก
มติ ก.ท.จ.นครนายก
มติ ก.อบต.จ.นครนายก
แผนที่เขตการปกครองเทศบาลตำบลพิกุลออก
คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แจกฟรี แบบบ้านเพื่อประชาชน
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.จ.นครนายก
ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ของฝาก
ข้อมูลวัดในตำบลพิกุลออก
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลในองค์กร

หนังสือราชการที่สำคัญ

เอกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มดาวโหลด
คู่มือประชาชน
 

เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระบบจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

เว็บไซต์ระบบคู่มือสำหรับประชาชน
ระบบรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
e-LAAS โปรแกรมด้านการคลังของ อปท.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
ตรวจสอบข้อมูลคนพิการ
ระบบ eReportMatra80
ระบบลงทะเบียนคนไร้ที่พึ่ง
ระบบมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
 
             
               

 

สถิติเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
Hit Web Stats
<>
Websites Statistics Tool
Best View with Resolution:1024x768Text size: Medium
Last Update 26/07/2562 09:33:43
จัดทำเว็บเพ็จโดย Pikulaok Web Terms

.