หน้าแรก

ข้อมูลเทศบาล

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างการบริหาร

วิสัยทัศน์ นโยบายผู้บริหาร ร้องเรียน/ร้องทุกข์
. .
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนชุมชน เพื่อการพัฒนาเทศบาลฯ ปี 2562
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน ปี 2562
แบบฟอร์มสำรวจความเสียหายสาธารณภัย (ภัยธรรมชาติ)
เทศบาลตำบลพิกุลออก รับชำระภาษีประจำปี 2562
  ภาษีบำรุงท้องที่ เริ่มชำระ ม.ค.-เม.ย.62
  ภาษีป้าย ยื่นแบบภายใน มี.ค.62
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบภายใน ก.พ.62
  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชำระได้ภายใน เดือน ธ.ค.ของทุกปี

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง/สอบราคา

หัวข้อ วันที่ประกาศ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลต์กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ระหว่างหัวเก๋งและกระบะบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 พ.ค.61  
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 เม.ย.61  
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ระหว่างหัวเก๋งและกระบะบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 เม.ย.61  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ชนิดหลังคาสูง เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7 มี.ค.61

 
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ระหว่างหัวเก๋งและกระบะบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8 ก.พ..61

 
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ชนิดหลังคาสูง เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 ก.พ.61

 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านดอนเปร็ง หมู่ที่12

20 ก.ย.60

 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 (บ้านชุมแสง)

13 มิ.ย.59

 
โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล. พร้อมบันไดและทางขึ้น - ลงคนพิการ

15 พ.ค.59

 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 (บ้านแหลมไม้ย้อย)

15 พ.ค.59

 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 (บ้านเกาะไม้ลาย)

25 มี.ค.59

 
สอบราคาจ้างโครงการวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา (ชุมชนบ้านดอนเปร็ง) หมู่12

16 มี.ค.59

 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1,3,4,5,7, และ 11 จำนวน 7 โครงการ

17 มิ.ย.58

 
สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 2 ,8 ,9 ,10 .  
 

กิจกรรม

กิจกรรมโครงการคัดแยกขยะในชุมชน โดย งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลพิกุลออก (ระหว่างวันที่ 15-30 มิถุนายน 2560)

กิจกรรมรับรายงานตัว ตรวจสอบผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ และสร้างความเข้าใจเรื่องสิทธิและสวัสดิการ ของประชาชน ,ส่งเสริมการตั้งชมรมผู้สูงอายุในชุม โดย งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลพิกุลออก (15-30 มิถุนายน 2560)

กิจกรรมชมรมปั่นจักรยานเทศบาลตำบลพิกุลออก (22 มี.ค.60) ติดต่อรับใบสมัครได้ที่ งานพัฒนาชุมชน/งานสาธารณสุข ทุกวันในเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.pikulook.go.th

กิจกรรมถอดบทเรียน คณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน (15 มี.ค.60)

ขอเชิญเลือกซื้อผักปลอดสารพิษจากเกษตรกรโดยตรงได้ที่บริเวณวัดพิกุลแก้วทุกเช้า ขอเชิญเลือกซื้ออาหารและสินค้าต่างๆมากมายได้ที่บริเวณวัดพิกุลแก้วทุกวันอาทิตย์(ตลาดนัดวัดพิกุลแก้ว)
 
 
 

ผู้บริหาร

นายวุฒิชัย   วงษ์อินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลพิกุลออก

ข้อมูลสำคัญ

ระบบสารสนเทศคู่มือประชาชน

หนังสือราชการ สถ.
สถ.จ.นครนายก
มติ ก.ท.จ.นครนายก
มติ ก.อบต.จ.นครนายก
แผนที่เขตการปกครองเทศบาลตำบลพิกุลออก
แจกฟรี แบบบ้านเพื่อประชาชน
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.จ.นครนายก
ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ของฝาก
คณะกรรมการชุมชน เทศบาลตำบลพิกุลออก
 
ข้อมูลวัดในตำบลพิกุลออก

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลหน่วยงาน

ผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง

ข้อมูลการดำเนินงาน

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย งบ ปี 2562
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย งบ ปี 2561
แผนการดำเนินงาน ปี 2562
แผนการดำเนินงาน ปี 2561
แผนอัตรากำลัง ปี 2562
แผนอัตรากำลัง ปี 2561
แผนพัฒนา 4 ปี(2561-2564)
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนชุมชน ปี 2562
ประเมินผลแผนดำเนินการ ปี2561(ครั้งที่ 2)
รายงานติดตามและประเมินผล-ประจำปี-2561
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2559 /  ประกาศ
แผนเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยแล้ง พ.ศ.2559/ประกาศ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงานงบประมาณ ประจำปี
รายงานการประชุม
กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ
การดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลในองค์กร

หนังสือราชการที่สำคัญ

เอกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มดาวโหลด
คู่มือประชาชน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ปฏิทินงานประเพณี
รวมกิจกรรมเทศบาล

เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระบบจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

เว็บไซต์ระบบคู่มือสำหรับประชาชน
ระบบรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
e-LAAS โปรแกรมด้านการคลังของ อปท.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
ตรวจสอบข้อมูลคนพิการ
ระบบ eReportMatra80
ระบบลงทะเบียนคนไร้ที่พึ่ง
ระบบมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

หน่วยงาน/ศูนย์บริการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพิกุลออก
สหกรณ์บริการเทศบาลตำบลพิกุลออก
กองทุนสวัสดิการชาวบ้านตำบลพิกุลออก
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลพิกุลออก
ชมรมผู้สูงอายุตำบลพิกุลออก
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลพิกุลออก
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.
สภาเด็กและเยาวชนตำบลพิกุลออก
 
 

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

 

สถิติเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
good hits
Websites Statistics Tool
Best View with Resolution:1024x768Text size: Medium
Last Update 30/06/2558 09:33:43
จัดทำเว็บเพ็จโดย Pikulaok Web Terms

.